GDPR

Ochrana osobních údajů je poskytována zákonem č.101/2000 Sb.,o ochraně osobních údajů,ve znění pozdějších předpisů.

Poptávající souhlasí se zpracováním těchto svých údajů : jméno a příjmení,adresa bydliště,adresa elektronické pošty,RP,OP a telefoní číslo.“dále společně vše jen jako osobní ůdaje“/

Poptávající souhlasí se zpracováním osobních údajů provozovateli autopůjčovny cassus cz s.r.o /www.cassus.cz / a to pro účely zajištění služeb.

Poptávající bere na vědomí,že je povinnen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě.

Zpracováním osobních údajů poptávajícího může provozovatel www.cassus.cz pověřit třetí osobou,jakožto zpracovatele.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou.

V případě,že by se poptávající domníval,že zprostředkovatel nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů,které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života poptávajícího nebo v rozporu se zákonem,zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování,může požádat zprostředkovatele služby nebo zpracovatele o vysvětlení,

Požáda-li poptávající o informaci o zpracování svých osobních údajů,je mu provozovatel www.cassus.cz povinnen tuto informaci předat.Provozovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Poptávající souhlasí se zasíláním informací související se službami provozovatele na elektronickou adresu poptávajícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení provozovatele na elektronickou adresu poptávajícího.